© 2018. All Rights Reseverd Design by SiNGHADEVELOP

Service

More than 10 years of experience

บริการด้านจัดทำบัญชี

 • สำนักงานให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการให้แก่กรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคมเป็นรายเดือน
 • ให้คำปรึกษาในด้านบัญชีและภาษีอากร
 • ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ACCOUNTING SERVICES

 • To prepare accounting records in accordance with financial reporting standards.
 • To prepare and file tax returns to the Revenue Department and social security fund to the Social Security Department.
 • To response to the Revenue Department in case of tax assessment.
 • To prepare monthly or yearly financial statement.

บริการด้านตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบงบการเงินตามหลักการการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะทางภาษี และการบริหารที่ได้จากการตรวจสอบ

AUDITING SERVICES

 • To audit the financial statements in accordance with generally accepted auditing standards. Otherwise, provide recommendations on accounting and related tax matters.

บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

 • ให้คำปรึกษาและดำเนินการจดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

CORPORATE SERVICES

 • To provide advice on business incorporation matter and register the business incorporation with the Department of Business Development, the Ministry of commerce.