© 2018. All Rights Reseverd Design by SiNGHADEVELOP

Why choose us?

เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ธุรกิจในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดต้องมีการจัดทำบัญชี และยื่นภาษีอากรไม่ว่ากิจการนั้น จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ปัญหาของหลายๆธุรกิจที่มีขนาดกลาง และเล็กก็คือผู้ประกอบการมีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ตนเองประกอบการอยู่เท่านั้น ส่วนด้านบัญชี และภาษีนั้นไม่ได้มีความเข้าใจ และเชี่ยวชาญเพียงพอ ซึ่งหากจะลงทุนสร้างแผนกบัญชีขึ้นมารองรับนั้น ก็อาจจะไม่่คุ้มค่าต่อการลงทุน อีกทั้งการดำเนินการด้วยตนเอง นอกจากจะเสียเวลาศึกษาทำความเข้าใจแล้ว การปฏิบัติโดยไม่มีที่ปรึกษา ยังเสี่ยงต่อการปฏิบัติผิดพลาด จนอาจทำให้เกิดความเสียหายตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น บริษัท สำนักงาน ริเวอร์ แอนด์ ไทม์ จำกัด จึงเป็นสำนักงานให้บริการทางด้านการจัดทำ และตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร และการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา

According to Thai laws, business registered in the form of partnership and company limited requires to preparing its accounting records as well as filing corporate income tax returns. However, there are several problems among the medium and small types of business. Such problems remain with accounting and tax matters as the owner has only industry knowledge. Having its own accounting and tax experts seems not to achieve the economy of scale in terms of direct and indirect costs. Moreover, the significant tax risks would be unavoidable. River & Time Office Company Limited is accounting firm serving accounting services and tax filing. Furthermore, we give advice on tax matters raised by client. We are prudent to serve all clients promptly.

View More
บริการด้านจัดทำบัญชี
 • สำนักงานให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการให้แก่กรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคมเป็นรายเดือน
 • ให้คำปรึกษาในด้านบัญชีและภาษีอากร
 • ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ACCOUNTING SERVICES
 • To prepare accounting records in accordance with financial reporting standards.
 • To prepare and file tax returns to the Revenue Department and social security fund to the Social Security Department.
 • To response to the Revenue Department in case of tax assessment.
 • To prepare monthly or yearly financial statement.

Learn More
บริการด้านตรวจสอบบัญชี
 • ตรวจสอบงบการเงินตามหลักการการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะทางภาษี และการบริหารที่ได้จากการตรวจสอบ
AUDITING SERVICES
 • To audit the financial statements in accordance with generally accepted auditing standards. Otherwise, provide recommendations on accounting and related tax matters.

Learn More
บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาและดำเนินการจดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
CORPORATE SERVICES
 • TO PROVIDE ACCOUNTING SERVICE, AUDITING SERVICE, CORPORATE SERVICE, INCLUDING ADVICE ON BUSINESS INCORPORATION MATTER.

Learn More

Link To Government Sector

Contact Form

Request a free consultation